Svet-Stranek.cz
zhcplzen.diskutuje.cz
Západočeské hudební centrum

Zápis:zhcplzen.diskutuje.cz

Zápis

Valné shromáždění členů Západočeského hudebního centra

konané dne : 19. 10. 2015 v sále zastupitelstva v budově Plzeňského kraje, Šroupova ul., v Plzni

Přítomni: Rada ZHC a členové ZHC (viz prezenční listina)

1/ Zahájení a přivítání účastníků

2/ Zpráva o činnosti za rok 2014

a) Členská základna

k 1. 1. 2015 bylo celkem 44 členů

Žádost o členství: Petr Hájek, skladatel, žák J. Bezděka, skladba na Dnech soudobé hudby

b) Koncerty v roce 2014

uspořádáno 6 koncertů

koncerty proběhly v přednáškovém sále Zpč. muzea, v sále A. Dvořáka v Domě hudby, v Ma-lém sále Měšťanské Besedy v Plzni, v sále ČRo Plzeň

pozvánky na koncerty jsou posílány na e-mailové adresy členů, neposílány na poštovní adre-sy, koncerty jsou nahlašovány do kulturního přehledu, na web města Plzeň, programy vyvěše-ny na konzervatoři a KHK

c) Hospodaření za rok 2014

výdaje celkem: 80.604,-

příjmy celkem: 89.771,-

Změna banky – z České spořitelny na FIO banku

3) Činnost na rok 2015

a) koncerty:

u 10 koncertů je ZHC pořadatel, u 4 spolupořadatel

Vstupné dobrovolné – doporučené 100 Kč (od roku 2015) Propagace koncertů: programy na webových stránkách http://zhcplzen.diskutuje.cz/, na webu města Plzně, programy zasílány na web členů a další e-mailové adresy, plakáty na KHK a konzervatoři

b) granty:

Přijaté: MMP – činnost ZHC – 30tis.

MMP – projekt - 30tis.

PK - 10tis.

700 let města Plzně - 8.500,-

c) nové stanovy

Všem členům byl zaslán návrh nových stanov, vypracované dr. Feiferlíkovou na základě podkladů JUDr. Pexidra v souladu s požadavky nového občanského zákoníku

zároveň zaslán formulář souhlasu s novými Stanovami

d) nové sídlo ZHC

Dle nového občanského zákoníku – vlastník budovy, kde má spolek sídlo, musí souhlasit, sídlo bylo doposud v budově ZČU – ta nyní nesouhlasí

JUDr. Pexidr vyjednal pronájem prostor od města na adrese: Přeštická 17, rozměr: 14,20m, vybavení: voda, elektrika, finanční nároky: 250Kč/měsíc, žádost podána Radě města 2. 10. 2015, platné pravděpodobně od ledna 2016

Na pronájmu bude spolupracovat ZHC s Nadací Karla Pexidra, bude uzavřena řádná smlouva – Nadace bude platit dlouhodobě pronájem, bude mít umístěné administrativní materiály

e) nový člen ZHC

Petr Hájek - student skladby doc. Bezděka

4. Výhledový plán činnosti na rok 2016

Návrh stejné činnosti v intencích roku 2015, nebude se na koncertech dávat takový prostor oslavencům – jedna skladba v rámci celého koncertu, není pak prostor k realizaci novinek a skladeb jiných autorů

4) Rada ZHC

Zasedá každý měsíc ve složení: R. Feiferlíková - předsedkyně, členové: V. Müllerová, J. Be-zděk, J. Tomažičová, D. Mandysová, členové Rady mohou jednat za ZHC i jednotlivě, M. Trčková – administrativní pracovnice, provádí zápisy

Rada řídí činnost ZHC, navrhuje termíny a dramaturgii koncertů, zadává grantové projekty a zajišťuje ostatní organizační záležitosti organizace

5) různé, diskuse

Pexidr – obnovit konzervatorní koncerty

Müllerová – autoři se skladbami je na konzervatoři nenabízejí

Feiferlíková – pasivita členů ZHC

Luhanová – postup, jak se stát členem na webovkách

6) Valné shromáždění členů schvaluje:

1. Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2014

2. Činnost na rok 2015

3. Návrh na plán činnosti pro rok 2016

4. Schvaluje nové stanovy

5. Schvaluje novou adresu sídla ZHC (v případě schválení Radou města) a spolupráci s Nadací K. Pexidra

6. Pověřuje Radu k vyřešení transformace o.s. ve spolek

7. Potvrzuje složení Rady ZHC:

Předsedkyně: Dr. Romana Feiferlíková

členové: Mgr. Jana Tomažičová, MgA. Věra Müllerová, Doc. Jiří Bezděk, Doc. Daniela Mandysová

8. Valné shromáždění členů neschvaluje nového člena ZHC Petra Hájka – doporučeno pro-vést skladby na koncertu ZHC (dle Stanov)

9. Zápis ze shromáždění členů provede M. Trčková

zapsala M. Trčková v Plzni 20. 10. 2015


konané dne : 4. 3. 2014 v sále zastupitelstva v budově krajského úřadu Plzeňského kra-je, Šroupova ul. v Plzni

Program:

Zahájení a přivítání účastníků

1. činnost za rok 2013

2. hospodaření za rok 2013

3. plán činnosti na rok 2014

4. různé (EHMK, nový občanský zákoník : os. – spolek)

5. diskuse

ad 1/ Zpráva o činnosti za rok 2013

a) Rada ZHC

> Zasedá každý měsíc ve složení : R. Feiferlíková - předsedkyně, členové : D. Mandy-sová, V. Müllerová, J. Bezděk, J. Tomažičová, M. Trčková

> Rada navrhuje termíny a dramaturgii koncertů, grantové projekty a ostatní organizační záležitosti ohledně koncertů a činnosti organizace

> Rada zasedá na KHK FPE ZČU, Klatovská 51

b) Členská základna

> k 1.1. 2014 je celkem 51 členů (odhlášen Martin Rezek)

v minulém roce nebyl přijat žádný nový člen

c) Koncerty v roce 2013

> ZHC uspořádalo nebo se podílelo na 11 koncertech

21.1. spolupráce s Nadací K. Pexidra (DH v Plzni)

4.3. koncert v rámci 33. ročníku Smetanovské dny (Český rozhlas v Plzni)

24.4. varhanní koncert (kostel sv. Jana Nepomuckého v Plzni)

20.5. gratulační koncert V. Müllerová, K. Friesl (DH v Plzni)

30.9. 1. koncert TKP (DH v Plzni)

2.10. 2. koncert TKP (Západočeské muzeum)

7.10. 3. koncert TKP (DH v Plzni)

13.10. 4. koncert TKP (Masné krámy)

14.10. 5. koncert TKP (DH v Plzni)

6.11. gratulační koncert H. Bezděková, T. Sak (Západočeské muzeum)

9.12. dětský koncert (Západočeské muzeum)

> koncerty probíhaly v přednáškovém sále Zpč. muzea, v sále A. Dvořáka v Domě hud-by a v nahrávacím sále ČRo Plzeň, v Masných krámech a v kostele sv. Jana Nepo-muckého v Plzni

> festival Tribuna komorní písně – 5 koncertů

> pozvánky na koncerty jsou posílány na e-mailové adresy členů, neposílány na poštovní adresy (z důvodu finanční náročnosti), koncerty jsou nahlašovány do kulturního pře-

hledu – nahlašují instituce, kde se koncert koná, programy vyvěšovány na konzervato-ři a KHK, v úředních budovách a informační centrum > publikováno na webových stránkách http://zhcplzen.diskutuje.cz/

ad 2/ Zpráva o hospodaření za rok 2013

VÝDAJE CELKEM : 183.945,-

z toho:

I. spotřebované nákupy

spotřeba materiálu - kancelářské potřeby 283,-

ostatní materiální nákupy – květiny 3.655,-

voda 108,-

CELKEM 4.046,-

II. služby

pošta, nájmy, cestovné, správa webových stránek, propagace, tisk, telefon, výlep, honoráře

honoráře 115.150,-

nájem sálů 34.555,-

pošta 403,-

copy 3.418,-

cestovné 9.214,-

ladění 1.600,- CELKEM 164.340,-

III.osobní náklady

pí Trčková 7.000,- CELKEM 7.000,-

IV. poplatky

OSA 6.976,-

Vedení účtu 1.583,50 CELKEM 8.559,50

PŘÍJMY CELKEM : 189.285,91

příspěvky 200,-Kč 6.400,- CELKEM 6.400,-

vstupné 30,-Kč 12.878,- CELKEM 12.878,-

úroky 7,91 CELKEM 7,91

Magistrát města Plzně 20.000,- činnost ZHC

Magistrát města Plzně 35.000,- koncertní řada ZHC

Magistrát města Plzně 50.000,- TKP

Nadace 700 let 7.000,- koncertní řada ZHC

Nadace K. Pexidra 40.000,- koncerty, natáčení

Smetanovské dny 18.500,-

CELKEM 170.500,-Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK : + 5.340,91

ad3 / Výhledový plán činnosti na rok 2014

A. Koncerty :

24.2. 19,30h. Západočeské muzeum, gratulační koncert

5.3. Velké studio českého rozhlasu v Plzni, Smetanovské dny 2014

2.6. gratulační koncert J. Slimáčkovi

Podzim gratulační koncert A. Tiché

gratulační koncert K. Pexidr

Prosinec dětský koncert

Pořádání koncertů závisí na finančních prostředcích, žádosti o granty zatím nejsou vyřešeny

B. granty :

> Podané : 700 let města Plzně - Koncerty ZHC

MMP – činnost

projekty Koncerty ZHC a Rok české hudby

Plzeňský kraj - Koncerty ZHC

> Přijatý : do této doby známe

celoroční činnost MMP – 25.000,-

ad 4/ různé – diskuse

1. Napsán (JB) dopis o postoji ZHC k EHMK, zaslán primátorovi města, odpověď byla více méně alibistická, další pokusy o navázání spolupráce skončily totálním nezájmem ze stra-ny EHMK (Pe)

2. Potvrzení stávajících členů Rady ZHC na další 2 roky

Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková – předsedkyně

členové : Mgr. Jana Tomažičová, MgA. Věra Müllerová, Doc. Jiří Bezděk, Doc. Daniela Mandysová

3. Nový občanský zákoník – změna o.s. na spolek,

vyčkáme, co udělá AHUV, pak teprve začneme jednat,

rejstříkový soud prý pracuje, každý opravený zápis je zpoplatněný, formuláře pouze on-line, prý vyžadován elektronický podpis, adresa – musí být dán souhlas majitele budovy

razítko – název, IČO

Valná hromada schvaluje :

1. Zprávu o činnosti za rok 2013

2. Zprávu o hospodaření za rok 2013

3. Výhledový plán činnosti na rok 2014

4. Valné shromáždění členů znovu zvolilo stávající členy Rady ZHC na další 2 roky

Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková – předsedkyně

členové : Mgr. Jana Tomažičová, MgA. Věra Müllerová, Doc. Jiří Bezděk, Doc. Daniela Mandysová

5/ diskuse

* doc. Bezděk informoval o vzniku publikace Hudební kultura v Plzni v Archivu města Plzně (autorsky se podílejí doc. Bokůvková, doc. Bezděk…)

* doc. Bezděk informoval o dopisu prof. Franzovi – jako možnému náměstkovi ministra kultury, popisoval složitý spolkový život a navrhoval možné změny, za které by se mohl nám. vzít. Prof. Franz nebyl zvolen, ale odpověděl

* Fei – informovala o výstavě v Mázhauzu plzeňské radnice o kulturním životě, dodáva-la materiály o ZHC

* všeobecné – povzdech nad mladou generací, nezapojují se do činnosti, ačkoliv jsou členy

* JUDr. Pexidr – nastínil další možnosti zviditelnění – výstava ZHC, skladatelská soutěž

* JUDr. Pexidr chce psát osobní dopis primátorovi o nekooperaci EHMK

zapsala M. Trčková v Plzni 4. 3. 2014


konané dne : 27. 2. 2013 v sále zastupitelstva v budově Plzeňského kraje, Šroupova ul., v Plzni

Program:

Zahájení a přivítání účastníků

1. Zpráva o činnosti za rok 2012 – Dr. R. Feiferlíková

2. činnost na rok 2013 - Dr. R. Feiferlíková

3. volba členů rady ZHC

4. různé a diskuse


ad 1/ Zpráva o činnosti za rok 2012

a) Rada ZHC

> Zasedá každý měsíc ve složení : R. Feiferlíková - předsedkyně, členové : V. Müllerová, J. Bezděk, J. Tomažičová, P. Samiec, M. Trčková


> Rada navrhuje termíny a dramaturgii koncertů, grantové projekty a ostatní organizační záležitosti ohledně koncertů a činnosti organizace


> Rada zasedá na KHK FPE ZČU

b) Členská základna

> k 1.1. 2013 je celkem 53 členů

> Zemřeli : Jiří Štěpánek, Plzeň

> Odhlásili se : Ponicová Zora – k 1. 1. 2013

c) Koncerty v roce 2012

> uspořádáno nebo se ZHC podílelo na 11 koncertech

16.1. – Z. Vimr + NČP – životní jubileum (Zpč. muzeum)

25.3. – slavností matiné, 32. Smetanovské dny (Malý sál Měšťanské Besedy)

26.3. – J. Pešek -klavír, R. Drahozalová - akordeon (Zpč. muzeum)

29.3. – galakoncert AHUV (Praha, V. Müllerová)

13.4. – dětský Praha (AHUV Praha, Kuhn, Augustinová)

23.4. – J. Štěpánek – životní jubileum (malé rozhlasové studio, ČRo Plzeň)

14.5. – P. Novák - klavír, Dívčí akademický sbor – R. Feiferlíková, D. Mandysová (Zpč. muzeum)

18.6. – studenti Konzervatoře v Plzni (Zpč. muzeum)

19.9. – P. Nouzovský - violoncello (Zpč. muzeum)

1.10. – TKP (sál AD v Domě hudby)

20.11.- ZHC v Ostravě (V. Müllerová, R. Feifrlíková, J. Bezděk, K. Pexidr)

12.12. – dětský koncert (Zpč. muzeum)


> koncerty proběhly převážně v přednáškovém sále Zpč. muzea, v sále A. Dvořáka v Domě hudby a v Malém sále Měšťanské Besedy v Plzni, v sále ČRo Plzeň


> na programu koncertů byly skladby plzeňských i mimoplzeňských autorů a zastoupena byla i tvorba mladé skladatelské generace


> festival Tribuna komorní písně – z finančních důvodů pouze 1 koncert


> pozvánky na koncerty jsou posílány na e-mailové adresy členů, neposílány na poštovní adresy, koncerty jsou nahlašovány do kulturního přehledu – nahlašují instituce, kde se koncert koná, programy vyvěšeny na konzervatoři a KHK

d) Zpráva o hospodaření za rok 2012

VÝDAJE CELKEM : 90.604,-

z toho:

I. spotřebované nákupy

spotřeba materiálu - kancelářské potřeby

ostatní materiální nákupy – květiny CELKEM 933,-

II. služby

pošta, nájmy, cestovné, správa webových stránek, propagace, tisk, telefon, výlep, honoráře

honoráře 61.820,-

nájem sálů 12.900,-

web stránky 1.282,-

pošta 398,-

copy 155,-

cestovné 1.200,-

Ladění 1.600,- CELKEM 79.355,-

III.osobní náklady

pí Trčková 4.200,- CELKEM 4.200,-

IV. poplatky

OSA 6.116,- CELKEM 6.116,-


PŘÍJMY CELKEM : 86.795,-

příspěvky 200,-Kč (53 členů) CELKEM 10.600,-

vstupné 30,-Kč 6.195,- CELKEM 6.195,-

Magistrát města Plzně 20.000,- činnost ZHC

Nadace 700 let 15.000,- koncertní řada ZHC

Nadace K. Pexidra 25.000,- koncert J. Bezděka

Smetanovské dny 10.000,- CELKEM 70.000,-Kč

> Příjmy za rok 2012 z grantové a nadační činnosti, všechny granty byly v termínu a řádně vyúčtovány

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK : - 3.809,-

Ad 2) Výhledový plán činnosti na rok 2013

A. Koncerty :

21.1. – 19,30h. Dům hudby

4.3. – Velké studio českého rozhlasu v Plzni, Smetanovské dny 2013

24.4 - varhanní koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého

20.5. – Dům hudby – klavírní (Müllerová, Friesl)

Plánujeme koncerty v rámci festivalu Tribuna komorní písně 2012, abychom po dvou letech směřovali k roku 2015 – koncerty závisí na financích, zatím však nejsou vyřešeny finanční prostředky

Propagace koncertů : programy dodávat na Informační centrum v Plzni Zřízeny webové stránky http://zhcplzen.diskutuje.cz/

B. granty :

> Přijatý : MMP – činnost ZHC

> Podané : 700 let města Plzně

MMP – projekt TKP

projekt koncerty

Nadace Život umělce – Tribuna komorní písně

Ad 3/ Rada ZHC

Pavel Samiec požádal o uvolnění z Rady z důvodu pracovní vytíženosti – děkuji za spolupráci

Navrhuji za člena Rady doc. Danielu Mandysovou

Ad 4/ různé – diskuse

1. Zuzana Zatloukalová – informace o nepříznivém stavu v rozhlase a téměř nemožnosti nahrávat soudobou tvorbu

2. Jiří Bezděk – informace o diskusi s PR oddělením Smetanovských dnů o propagaci koncertu v rámci festivalu

3. Jiří Bezděk – návrh na otevřený dopis (rozhlas, město, EHMK) , téma: upřednostňování pražských umělců, ztížená prezentace v rozhlase

4. Karel Pexidr – pozval zástupce Plzně- města kultury (EHMK) na valné shromáždění, programová ředitelka se nedostavila, ale prý osloví předsedkyni ZHC a vyvolá osobní jednání

5. ZHC vyjadřuje velkou nespokojenost s nečinností EHMK a nezapojení organizací činných v kultuře města do projektu

6. Jindřich Duras – možnost propagace v TV ZAK – zjistit možnosti

Valná hromada schvaluje :

1. Zprávu o činnosti za rok 2012

Zprávu o hospodaření za rok 2012

2.Výhledový plán činnosti na rok 2013

3. Valné shromáždění členů schvaluje volbu nového člena Rady ZHC :

Danielu Mandysovou, KHK ZČU Plzeň

4. Valné shromáždění členů znovu zvolilo stávající členy Rady ZHC na další 3 roky

Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková – předsedkyně

členové : Mgr. Jana Tomažičová, MgA. Věra Müllerová, Doc. Jiří Bezděk

zapsala M. Trčková v Plzni 27. 2. 2013