Svet-Stranek.cz
zhcplzen.diskutuje.cz
Západočeské hudební centrum

1990 - 2015 ZHC slaví letos 25 let:zhcplzen.diskutuje.cz

1990 - 2015 ZHC slaví letos 25 let

Občanské sdružení interpretů, skladatelů a hudebních vědců Plzeňského kraje, pořadatel hudebního festivalu Tribuna komorní písně v Plzni

Západočeskéhudební centrum je zájmová organizace působící na území dnešního Plzeňského kraje. Sdružuje hudební skladatele, koncertní umělce a hudební vědce. Je zároveň konstitutivní složkou Asociace hudebních umělců a vědců. Vzniklo krátce po ustavení Asociace na základě iniciativy někdejších členů Svazu českých skladatelů a koncertních umělců na jaře roku 1990. Předmětem činnosti je podpora nové tvorby, prezentace nových skladeb na koncertech a hudebně vědecká reflexe v plzeňském regionu.

Prvním předsedou ZHC byl Eduard Spáčil, následovali Jiří Bezděk, Karel Pexidr, Karel Friesl, Věra Müllerová. V současné době je předsedkyní Romana Feiferlíková. Členská základna se udržuje na úrovni 50 členů, za odcházející členy je průběžně přijímán odpovídající počet mladých umělců. Ve své činnosti ZHC spolupracuje s katedrou hudební kultury Pedagogické fakulty v Plzni, s Konzervatoří v Plzni,se základními hudebními školami v Plzni a Českým rozhlasemv Plzni. ZHC udržuje kontakty s dalšími organizacemi AHUV, se skladatelským sdružením Přítomnost, ze zahraničních institucí je pak významná spolupráce s muzikologickým institutem SNI v Regensburku. Na svou činnost získává ZHC finanční prostředky z grantů vypisovaných Ministerstvem kultury ČR, Plzeňským krajem, městem Plzeň a různými nadacemi s celorepublikovou i regionální působností.

V rámci koncertní činnosti uspořádá ZHC ročně kolem 10 koncertů, na nichž se prezentují nově vznikající skladby i nová nastudování hudebních děl koncertními umělci. Význačná pozornost je věnována hudbě pro děti a mládež v interpretaci žáků základních uměleckých škol. Členové ZHC se pravidelně zapojují do celostátních hudebních akcí, jmenovitě Dny soudobé hudby a Smetanovské dny v Plzni. Jednou z hlavních akcí organizace je pořádání hudebního festivalu Tribuna komornípísně, první ročník proběhl v roce 1992, dnes již má tento festival mezinárodní působnost.

Činnost ZHC řídí pěti členný výbor, který je volen na výroční členské schůzi na dva roky, pokud není stanoveno jinak.


Finančnízdroje

  • státní dotace

  • účelové dotace sponzorů

  • dary a dědictví